Arbetsmiljöpolicy

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur 
arbetsmiljöarbetet ska utföras.
 
Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar 
till Arbetsmiljöverket.
 
Riskerna med arbetsmoment, arbetsmetoder och arbetsredskap ska riskbedömas utifrån 
fysiska, psykiska och sociala faktorer. Dessa risker ska dokumenteras.

Handlingsplaner för de risker som inte kan åtgärdas direkt skall dokumenteras. 

För att arbetsmiljöuppgifterna inte skall glömmas bort ska en uppgiftsfördelning upprättas. 

Vid behov kommer vi att ta in lämplig kompetens för t ex arbetsanpassning.
Varje år ska det göras en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga händelser 
som har inträffat inom verksamheten. 
All ohälsa eller olycksfall inom verksamheten ska vi utreda orsakerna till, så att dessa kan 
förhindras i framtiden.
 
Vi ska göra årliga uppföljningar hur arbetsmiljöarbetet fungerat det gångna året och 
vi ska göra de förbättringar som behövs.
 
All personal ska ha information och utbildning om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i verksamheten. 

Vi ska se till att de regler som finns inom vårt verksamhetsområde följs, samt se till att 
informationsmaterial och arbetsregler finns att tillgå på arbetsplatsen.
 
Ansvarig: Rickard Sjödoff